Regulamin sklepu Wieszakowo.pl

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (LERO Leszek Romański, ul. Maurycego 10, 42-256 Olsztyn).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§1 Definicje

 1. Sprzedający – firma:
  LERO Leszek Romański
  ul. Maurycego 10
  42-256 Olsztyn k. Cz-wy
  NIp: 644-311-97-20, REGON: 242831162
  Konto bankowe: 31 1140 2004 0000 3902 7422 4960 
  prowadząca Wieszakowo.pl
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby własne.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

§2 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Dostępne metody płatności: płatność przy odbiorze, przelew tradycyjny, przelew online, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA.
 5. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, a zamówienia płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji z sytemu płatności.
 6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia Klienta następuje w terminie podanym w opisie produktu, a w przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów.
 8. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za obraniem (płatnego przy odbiorze).
 9. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Kupującego przewoźnikiem na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

§3 Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, Konsument powinien przesłać na adres Sprzedającego.
 3. W okresie trzydziestu dni od odebrania zamówionego towaru, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 5. Zgodnie z art. 10 pkt. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) zwrotowi przez Konsumenta nie podlegają produkty:
  • a. o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • b. audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

§4 Reklamacje

 1. Wszystkie produkty będące w ofercie Sprzedającego są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów zgodnie z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może być wniesiona w formie pisemnej (przesłana na adres Sprzedającego: ul. Maurycego 10, 42-256 Olsztyn) lub elektronicznej (przesłana na adres kontakt@wieszakowo.pl).
 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni liczonych od jej wniesienia.
 4. Konsument ma obowiązek poinformować Sprzedającego o wadzie towaru i określić swoje żądanie w ramach rękojmi do roku od jej zauważenia. W przeciwnym razie roszczenie reklamacyjne przedawnia się.

§5 Zwroty

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zakupu bez podania przyczyny w terminie 30 dni od otrzymania przesyłki.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia woli (w formie elektronicznej lub pisemnej) przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do dokonania zwrotu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. .
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, jeśli korzystał z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
  Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://wieszakowo.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego
  w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu wieszakowo.pl, należy je wszystkie wyłączyć. 
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 1.2 (Olsztyn, 22.12.2021 r.)